Volvo XC40 Recharge 唔係拆咗引擎換個摩打上去咁簡單 | #駕輛試車 #駕輛UpCar
2021/11/23 18:00

大家唔會對富豪XC40感到陌生㗎喇!不過作為廠方第一架開售嘅電動車,XC40 Recharge並唔係同大部份人想像咁,只係拆咗引擎換個摩打上去咁簡單,就連着車熄車咁簡單嘅動作都與別不同,總之令Gin同Lawrence感到呢部車好有誠意好有Heart,一啲都唔求其㗎!


#upcarhkg #駕輛 #駕輛試車

#Volvo #XC40 #Recharge

#Gin #Lawrence

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg