Aidea AA Cargo |Avery奉獻第一次 「手」試另類電動車|#駕輛試車 #駕輛UpCar
2021/10/08 19:00

我哋《駕輛》開台以來介紹過唔少4個轆,少過4個轆又真係未試過喎!所以今次我哋就搵嚟呢部3個轆電動車開光,仲要係香港第一部正式發售嘅電動機動三輪車,作為《駕輛》嘅第一次,Avery亦都奉獻佢嘅第一次!唔講咁多,大家即刻去片睇睇喇!


即刻撳入呢條,加入成為《駕輛》YouTube會員:

https://cutt.ly/MnUYEAt

【駕粉等級】

駕粉P牌:專屬徽章、主持Emoji

駕粉車手:專屬徽章、主持Emoji、會員專屬影片

唔知點加入?即刻撳入呢條,Avery教你如何成為YouTube駕粉會員:

https://youtu.be/hvok5NcddrE


#upcar #駕輛試車

#Aidea #AACargo

#全港首架正式發售電動機動三輪車

#Avery #Gin #Lawrence

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg