【up一張相】紙箱當跑車
2021/10/10 12:00

大家細細個嘅時候,試過坐入個紙箱裏面幻想自己揸車嗎?有嘅話,係幻想揸咩車呢?

PS.大家知唔知相中嘅「紙箱車」係咩車呢?


#駕輛 #upcarhkg

#up一張相

網上圖片二次創作

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg