【Up熱話】咪錶小知識 人肉霸位係唔係犯法?| 駕輛UpCar
2021/03/05 18:00

對揸車人士嚟講,好彩搵到錶位嘅話,之後嘅步驟就自然係拍卡俾錢落車走人,但唔講唔知,原來香港有好多關於咪錶位嘅法例,泊錯咗或者泊得唔啱,隨時都會搞到罰錢收場;而我地經常會遇到嘅「人肉擺位」,又到底係咪犯法呢?

____________________________

Web: www.upcarhkg.com

YouTube: https://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

FB: https://www.facebook.com/upcarhkg