【up一張相】咁樣有效咩?
2023/11/28 12:00

法國某小鎮將一個T字路口嘅地面畫到花哩碌,據講降低咗該路口發生嘅交通意外,原因係駕車人士揸到去到嗰處就會自自然然減速喎!大家認為香港咁做Work唔Work呢?


#駕輛 #upcarhkg

#up一張相

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/@upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg