Mercedes-Benz eVito.60萬嘅電動客貨車有幾遠續航力?有冇死期?有冇一換一?有冇買車資助?我哋一次過回答大家嘅疑問|#駕輛試車 #駕輛UpCar
2022/04/22 18:00

平治首次引入電動客貨車eVito,不過售價真係嚇親人,高達60萬元!除咗售價之外,eVito亦令我哋腦裏面出現咗一大堆問題,譬如續航力有幾遠?有冇「15年死期」?政府有冇補貼買車㗎?所以今次我哋唔單止試車,仲搵嚟一位「專家」解答大家都想知嘅問題,大家即刻去片睇答案啦!


#駕輛 #upcarhkg

#駕輛試車

#MercedesBenz #eVito

#Donny #Avery

________________________

Web: http://www.upcarhkg.com

YouTube: http://www.youtube.com/駕輛upcarhkg

Facebook: https://www.facebook.com/upcarhkg

IG: upcarhkg